หน้าหลัก
ไฟล์ข้อมูลสารสนเทศ

สำหรับผู้ดูแลระบบ

Username:
Password:
Untitled Document
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ปัจจุบันนี้เป็นหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีได้เริ่มก่อสร้างอาคารชั่วคราวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2520แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5พฤษภาคม 2520 และเปิดทำกาสอนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2520 เปิดสอนตั่งแต่ระดับชั้น ป.1-4 ในสมัยนายสายหยุด รอดพรหม เป็นหัวหน้าหมวดการศึกษาอ.พนัสนิคมนายบุญช่วย ศรีสารคาม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโรงเรียนบ้านหนองใหญ ่เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านอมพนมกำเนิดขึ้นได้ด้วยการดำริของประชาชนในหมู่บ้านหนองใหญ่ -น้ำซับ ได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขนาด 8 x 30 บนเนื้อที่ 20ไร่เศษของนายสุหัสน์ คุณจักรซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับทางราชการด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะกรมการศึกษาซึ่งประกอบด้วยคุณสหัสน์ คุณจักร, คุณโสภณ บุญทวีสูงส่ง,คุณสุวัฒน์เมธาเวชธรรมคุณบุ้นปั๊ง แซ่ฮึง, คุณแสวง วิมลมงคลพร, คุณเจียงแซ่เอี๊ยว, คุณฮั้ว แซ่ก๊วย, คุณบุญเอ็ง แซ่อึ๊ง ฯลฯ และประชาชนในท้องถิ่นนี้อาคารเรียนจึงได้สำเร็จลุล่วงทางราชการได้ส่งข้าราชการครู 4 ท่านมาปฏิบัติงานการสอน โดยมี นางสาวจินตนาศรีสัตยเสถียร รักษาการเป็นครูใหญ่นางสาวสมใจ แจ่มอ้น,นายพชระ โฉมพินิจ,นางสาวบุญยงค์ จันทา เป็นครูสอน มีนักเรียนทั้งสิ้น 61 คนปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนางสายชล พลานนท์ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
Untitled Document
ปรัชญาโรงเรียน

ปญจคว ฐานน เสยโย (มีปัญญาประเสริฐกว่ามีทรัพย์)

คำขวัญประจำโรงเรียน

รู้เวลา รู้หน้าที่ เป็นคนดีของสังคม

Untitled Document

วิสัยทัศน์

สิ่งแวดล้อมงามเด่น เน้นคุณธรรม นำกีฬา วิชาการสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

3.ส่งเสริมการจัดการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล

4.ฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Untitled Document


ตราโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน
ฟ้า-ม่วง

จำนวนนักเรียนทัั้งหมด คน


มาสาย ลากิจ ลาป่วย ขาด
1 2 1 4

เลือกวันที่:
Untitled Document
10 ม.ค. 2562

   นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือเรื่อง ดำเนินการโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปี 2561 ถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกเขต เพื่อขอให้ สพป. ทุกเขต จัดตั้งทีมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเพื่อเป็นตัวแทน สพฐ.ในการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าโรงเรียนบางแห่งมีปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เช่น โรงเรียนบางแห่งนำนักเรียน 2 ชั้นมาเรียนร่วมกัน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก เนื้อหาวิชาแต่ละระดับชั้นแตกต่างกัน, ครูผู้สอนเปิดโทรทัศน์แล้วไปปฏิบัติกิจกรรมอื่น ไม่ได้สรุปบทเรียนท้ายชั่วโมงหลังจากจบการสอนจากทางโรงเรียนต้นทาง, โรงเรียนติดตั้งจอโทรทัศน์สูงกว่าระดับสายตามาก ทำให้นักเรียนต้องแหงนดู เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลานานจะทำให้ปวดต้นคอและไม่มีสมาธิในการเรียน เป็นต้น “การดำเนินการต่างๆ จะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคมนี้ และ สพป. จะต้องรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 โดย สพฐ. จะส่งทีมสุ่มลงพื้นที่ติดตามตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ผมจึงให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ความสำคัญ เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนในโครงการ DLTV อย่างสม่ำเสมอด้วย”เลขาฯ กพฐ.กล่าว


10 ม.ค. 2562

   นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พก.เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นำร่องบริเวณพื้นที่ พก.บ้านราชวิถี เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดแสดงและถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในทุกมิติ โดยได้รับเกียรติจากพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์วันที่ 27 ธ.ค.นี้ ศูนย์ดังกล่าวแบ่งเป็น 5 โซนประกอบด้วย 1.ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 2.โซนนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านคนพิการ/แสดงข้อมูลผลงานวิจัย องค์ความรู้ 3.โซนนวัตกรรมที่อยู่อาศัย/บ้านจำลองคนพิการ 4.โซนนวัตกรรมด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์คนพิการและร้าน 60 พลัส เบเกอรี และ 5.โซนนวัตกรรมออกแบบที่เป็นสากล และศูนย์ฝึกอบรม อนาคตจะขยายจัดตั้งพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้น อธิบดี พก.กล่าวด้วยว่า ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 75 จังหวัดซึ่งใช้พื้นที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ซึ่งอยู่ในศาลากลางจังหวัดดำเนินงาน ขณะนี้ พก.ได้จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ที่เป็นเอกเทศใน 15 จังหวัดนำร่อง ปี 2563 จะจัดสร้างเสร็จและให้บริการได้ อนาคตจะพัฒนาศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเหล่านี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมฯ.


10 ม.ค. 2562

   ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์ อุดมศึกษาไทยในปี 2562 ว่า มหาวิทยาลัยควรปรับตัวอย่างไร เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่สมัครผ่านระบบทีแคสปีการศึกษา 2561 ใน 5 รอบ พบว่ามีน้อยกว่าที่นั่งที่มหาวิทยาลัยรับ อีกทั้งแต่ละรอบมีการสละสิทธิ์จำนวนมาก หากจำนวนนักศึกษาน้อยลงเรื่อยๆ และหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน มหาวิทยาลัยจะเจอวิกฤติ ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า สำหรับทีแคสปี 2562 ซึ่งได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์www.mytcas.comตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.-22 ธ.ค.2561 มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 262,474 คน และมีผู้สมัครที่รอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีก 306 คน เนื่องจากรอประสานรับส่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรง ไม่มีชื่อโรงเรียนในระบบ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตรง และมีปัญหากับนักเรียนนานาชาติจำนวนหนึ่ง เป็นต้น ทั้งนี้ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนรับรวม 390,120 คน รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน รับ 129,247 คน, รอบที่ 2 โควตา รับ 99,320 คน, รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับ 69,441 คน, รอบที่ 4 แอดมิชชันกลาง รับ 62,406 คน, รอบที่ 5 รับตรงอิสระ รับ 29,706 คน สถาบัน 5 อันดับแรกที่มีจำนวนรับมากที่สุด ได้แก่ ม.สงขลานครินทร์ รับ 36,650 คน ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22,017 คน ม.เกษตรศาสตร์ 19,973 คน ม.พะเยา 17,728 คน และ ม.บูรพา 17,633 คน.


10 ม.ค. 2562

   นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการรางวัลวิทยานิพนธ์ “กำพล วัชรพล” ของมูลนิธิไทยรัฐเปิดเผยว่า มูลนิธิไทยรัฐจัดการประกวดวิทยานิพนธ์ “กำพล วัชรพล” ขึ้นทุกปีและจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 27 ธ.ค.ของทุกปี สำหรับปีนี้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่ส่งเข้าประกวดประจำปีนี้ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ยังไม่มีวิทยานิพนธ์ฉบับใดสมควรที่จะได้รับรางวัลกำพล วัชรพล นอกจากนี้ในวันดังกล่าวจะจัดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่นและครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2561 โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งจะมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ปฏิรูปแล้วการศึกษาของไทยจะดีขึ้นอย่างไร’ โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยงานจัดขึ้นวันที่ 27 ธ.ค.นี้ เวลา 13.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผลการประกวดโรงเรียนและบุคลากรไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับภาค ปี 2561ภาคเหนือร.ร.ดีเด่น ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๒ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๕ อ.เวียงสา จ.น่าน รองชนะเลิศ อันดับ 2 ไม่มี ผู้บริหารดีเด่น นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๙๙ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนจ.แม่ฮ่องสอน รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายจำนงค์ สมมา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๕ อ.เวียงสา จ.น่าน รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธรรมนูญ ปรีดาธวัช ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๙ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ครูดีเด่น ได้แก่ นางริสรา ปั้นคุ่ย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายปรีชา สอนมาลา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๓ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.พรลภัส ธีรโรจน์ไพศาล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร.ร.ดีเด่น ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๘ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๑ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๕ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ผู้บริหารดีเด่น นายชูชาติ พวงมาลี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๑ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๔ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายประเทือง รูขะจี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๘ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูดีเด่น นางสมเพชร จิตรจักร์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๖ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางกีรติกา บ่อคำ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๑ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธีรวัฒน์ จันทศร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๘ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ภาคใต้ร.ร.ดีเด่น ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๘ อ.ปะทิว จ.ชุมพร รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๔ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ผู้บริหารดีเด่น นางจิรภรณ์ รัตตกูล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๔ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.สุดใจ ดำคำ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๖ อ.ปะทิว จ.ชุมพร รองชนะเลิศ อันดับ 2 ว่าที่ ร.ต.อัมโร รักช่วย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๘ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ครูดีเด่น นางทักษิณา เทพประสิทธิ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.ปัทติมา ปรีชา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางวีนา อับดุลสตา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ภาคกลาง–ภาคตะวันออกร.ร.ดีเด่น ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๙๕ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๓ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๘ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๐ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ผู้บริหารดีเด่น นายปรพล แก้วชาติ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสมสมัย กันสการ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๓ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายขวัญชัย บารมี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๘ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.นิภา นาคสิงห์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ครูดีเด่น นางหทัยรัตน์ บุญบำรุง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางเลขา เทือกเถาว์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.รินดา กิมก่ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ น.ส.ชฎาพร สายจันทร์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๓ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.


Document
เรื่อง ดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
แบบฟอร์มสมัครเรียน
Download
10 ม.ค. 2562
นางสายชล พลานนท์
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ