หน้าหลัก
นักเรียนชั้น ห้อง รายชื่อกลุ่มเสี่ยง รายชื่อกลุ่มมีปัญหา
รหั ชื่อ-นามสกุล ความบกพร่องหรือพิการของนักเรียน ความพร้อมและความสามารถในการ ขาดเรียน มาสาย ผลการเรียน ติด ร 0 มส EQ/SDQ/ น้ำหนักส่วนสูง เจ็บป่วยบ่อย โรคประจำตัว

เฉื่อยขา ซึมเศร้า เก็บตัว วิตก

มีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่น

สมาธิสั้น สภาพครอบครัว ความสัมพันธ์ครอบครัว รายได้ต่อเดือน เงินรับประทาน สภาพที่พักอาศัย ความเหมาะสมของที่พัก การคบเพื่อนต่างเพศ พฤติกรรมไม่เหมาะสมดาน
ทางสายตา การได้ยิน ทางร่างกาย การเรียนรู้ การพูดภาษา ฮอทิสติก พิการซ้ำซ้อน ด้านอารมณ์ อุปกรณ์ การอ่าน  
ไม่พอ ขาดแคลน ไม่คล่อง อ่านไม่ออก ไม่คล่อง เขียนได้ บางครั้ง บ่อย บางครั้ง บ่อย บางครั้ง บ่อย พอบ้าง ไม่พอ ไม่เหมา มั่วสุม แยกตัว เชิงชู้สาว ฟุ่มเฟือ หนีเรียน ติดเกม การพนัน ลักขโมย ทะเลาะ